مزایای ترمیم حرارتی آسفالت

حذف فرآیند برش، تخریب و نخاله برداری

کاهش میزان مصرف قیر و آسفالت تا 60درصد

کاهش هزینه نهایی ترمیم تا 75 درصد

کاهش نیروی انسانی مورد نیاز

اجرای ترمیمی ضدآب، بدون درز و دست انداز با طول عمری 3 برابر روش های معمول

قابلیت استفاده از تراشه آسفالت بجای آسفالت نو

قابلیت ترمیم آسفالت در فصول سرد و روزهای بارانی و برفی

Read more

کاهش هزینه ها را با ما تجربه کنید.

45%

کاهش زمان ترمیم

50%

کاهش نیروی انسانی مورد نیاز

75%

کاهش هزینه نهایی ترمیم

60%

کاهش میزان مصرف قیر و آسفالت

فارسی